Družba RAST KOČEVJE D.O.O. na področju računovodstva opravlja storitve za podjetja:

 

 

 
  • obračun DDV-ja ter knjige prejetih in knjige izdanih računov;
  • vodenje evidence osnovnih sredstev ter obračun amortizacije in prevrednotenja (poštena vrednost) osnovnih sredstev;
  • obračun plač in druga pravna razmerja (avtorski honorar, podjemne pogodbe, potni nalogi, pogodbe o poslovodenju);
  • izdelava medletne (mesečne, kvartalne ) in letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida;
  • izdelava davčne napovedi iz dejavnosti za s. p.;
  • obračun davka od dohodka pravnih oseb;
  • izdelava različnih internih aktov in poročil (Banka Slovenije, Intastat, CURS in drugo);
  • izdelava različnih poročil za potrebe investitorjev in lastnikov (domači, tuji);
  • poročanje po mednarodnih računovodskih standardih;
  • izdelava konsolidacijskih izkazov za potrebe matične družbe.